REGELVERK

for Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening, stiftet 30. september 1948

§ 1 Navn
Foreningens navn er: Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening.

§ 2 Formål
Foreningens formål er å samle teknisk personell innen maling-, lakk- og trykkfargebransjen i
Norge for å behandle tekniske spørsmål av felles interesse ved foredrag, diskusjoner og på
annen måte.

§ 3 Internasjonalt samarbeid
Foreningen inngår som medlem av Skandinaviska Lackteknikers Förbund.

§ 4 Opptakingskrav
A. Som medlemmer kan tas opp ingeniører, fagteknikere eller personer med tilsvarende
utdannelse samt personer i ledende teknisk stilling og som er ansatt ved norske:
a. maling-, lakk- og trykkfargefabrikker,
b. firmaer som produserer eller forhandler råstoffer og utstyr til slike fabrikker,
c. institutter, læreanstalter og laboratorier som arbeider med bransjens problemer,
d. malerbedrifter eller andre bedrifter som er større forbrukere av maling, lakk og trykkfarger.
B. Dessuten er styret bemyndiget til å oppta personer med tilsvarende stilling i utlandet, og
personer i Norge som er spesielt interessert i bransjens tekniske spørsmål.
C. Æresmedlem kan utnevnes etter enstemmig beslutning av to på hverandre følgende styrer.
Æresmedlemskap kan tildeles:
a. Medlemmer av Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening som har gjort en spesiell innsats
for foreningen gjennom tillitsverv i styret gjennom en lengre periode og med belastninger
utover det vanlige eller gjennom presidentverv i Scandinaviska Lackteknikers Förbund.
b. Person, i eller utenfor Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening, som har gjort en
fremragende innsats for norsk malingsindustri eller for foreningens medlemmers faglige
utvikling.

§ 5 Innmelding
Medlemmer foreslås til opptakning skriftlig til styret. Såfremt styret enstemmig tiltrer
forslaget, er vedkommende dermed opptatt.

§ 6 Utmelding
Medlemmer som ønsker å tre ut av foreningen, må sende skriftlig melding til styret innen
regnskapsårets utløp. Utmelding kan skje kontinuerlig.

§ 7 Utelukking
Styret kan med enstemmig beslutning utelukke medlemmer som tross gjentatte purringer ikke
betaler sin kontingent, eller også av andre årsaker. Utelukking kan innankes for nærmest
følgende generalforsamling.


§ 8 Styret
Foreningen ledes av et styre valgt blant foreningens medlemmer i gruppe A (jfr. § 4) med
alminnelig flertall på ordinær generalforsamling for to år om gangen. Halve styret skal på
valg av gangen.
Styret består av: Leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer Styret representerer
foreningen utad, ivaretar dens administrasjon og forvalter dens midler. Styrets funksjonstid
starter umiddelbart etter landsmøtet med generalforsamling. Styret fungerer som valgkomité.

§ 9 Generalforsamling og møter
Generalforsamlingen holdes en gang i året - om høsten, fortrinnsvis i oktober måned, etter
skriftlig innkalling med 3 - tre - ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling blir avholdt
om styret eller minst halvparten av medlemmene i fra gruppe A (jfr. § 4) ønsker det.
Innkalling skal skje skriftlig med minst 3 ukers varsel. På generalforsamlingen legger styret
frem beretning om foreningens virksomhet i det forløpne år, årets regnskap i revidert stand,
samt ajourført medlemsfortegnelse.
Regnskapsåret løper fra 1. juli til 30. juni. Alle medlemmer har stemmerett på
generalforsamlingen. Generalforsamlingen er alltid beslutningsdyktig. Ordinære
medlemsmøter holdes etter styrets bestemmelse, og medlemmene varsles i god tid. Slike
møter kan holdes separat for medlemmene på Østlandet og Vestlandet. Styret utpeker
ansvarshavende for de lokale arrangementene, fortrinnsvis innen styret.

§ 10 Kontingent
Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Medlemmer
som har oppnådd pensjonsalder og som de siste 5 år har vært medlem av foreningen, skal kun
betale 1/2 - halv - kontingent. Æresmedlemmer er fritatt for å betale kontingent.

§ 11 Vedtektsendringer
Forslag til vedtektsendringer som ønskes behandlet på årsmøtet i oktober må være sendt styret
senest 4 – fire uker før generalforsamling. Forslag til vedtektsendringer skal sendes sammen
med innkallelsen til generalforsamling. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall på en
generalforsamling. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdyktig for vedtektsendringer,
innkaller styret til ekstraordinær generalforsamling etter vanlige regler, som i ethvert tilfelle
er beslutningsdyktig.

§ 12 Oppløsning
Spørsmål om foreningens oppløsning behandles på samme måte som for vedtektsendring
fastsatt i § 11.

Endret: 5/12-2018