REGELVERK

for Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening, stiftet 30. september 1948

§ 1 Navn
Foreningens navn er: Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening.

§ 2 Formål
Foreningens formål er å samle teknisk personell innen maling-, lakk- og trykkfargebransjen i Norge for å behandle tekniske spørsmål av felles interesse ved foredrag, diskusjoner og på annen måte.

§ 3 Internasjonalt samarbeid
Foreningen inngår som medlem av Skandinaviska Lackteknikers Förbund.

§ 4 Opptakingskrav
A. Som medlemmer kan tas opp ingeniører, fagteknikere eller personer med tilsvarende utdannelse samt personer i ledende teknisk stilling og som er ansatt ved norske:
a. maling-, lakk- og trykkfargefabrikker.
b. firmaer som produserer eller forhandler råstoffer og utstyr til slike fabrikker.
c. institutter, læreanstalter og laboratorier som arbeider med bransjens problemer.
d. malerbedrifter eller andre bedrifter som er større forbrukere av maling, lakk og trykkfarger.
B. Dessuten er styret bemyndiget til å oppta personer med tilsvarende stilling i utlandet, og personer i Norge som er spesielt interessert i bransjens tekniske spørsmål.
C. Æresmedlem kan utnevnes etter enstemmig beslutning av to på hverandre følgende styrer. Æresmedlemskap kan tildeles;
a. medlemmer av Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening som har gjort en spesiell innsats for foreningen gjennom tillitsverv i styret gjennom en lengre periode og med belastninger utover det vanlige eller gjennom presidentverv i Scandinaviska Lackteknikers Förbund.
b. person, i eller utenfor Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening som har gjort en fremdragende innsats for norsk malingsindustri eller for foreningens medlemmers faglige utvikling.

§ 5 Innmelding
Medlemmer foreslåes til opptakning skriftlig til styret, undertegnet av to av foreningens medlemmer. Såfremt styret enstemmig tiltrer forslaget, er vedkommende dermed opptatt.

§ 6 Utmelding
Medlemmer som ønsker å tre ut av foreningen, må sende skriftlig melding til styret innen regnskapsårets utløp. Uttreding kan bare skje pr. 30. juni.

§ 7 Utelukking
Styret kan med enstemmig beslutning utelukke medlemmer som tross gjentatte purringer ikke betaler sin kontingent, eller også av andre årsaker. Utelukking kan innankes for nærmest følgende generalforsamling.

§ 8 Styret
Foreningen ledes av et styre valgt blant foreningens medlemmer i gruppe A (jfr. § 4) med alminnelig flertall på ordinær generalforsamling for to år om gangen. Halve styret skal på valg av gangen.

Styret består av:
Fra Østlandet: Leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer
Styret representerer foreningen utad, ivaretar dens administrasjon og forvalter dens midler
Styrets funksjonstid starter umiddelbart etter landsmøtet med generalforsamling
Styret fungerer som valgkomité

§ 9 Generalforsamling og møter
Generalforsamlingen holdes en gang i året - om høsten, fortrinnsvis i oktober måned, etter skriftlig innkalling med 3 - tre - ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling blir avholdt om styret eller minst halvparten av medlemmene i fra gruppe A (jfr. § 4) ønsker det. Innkalling skal skje skriftlig med minst 3 ukers varsel. På generalforsamlingen legger styret frem beretning om foreningens virksomhet i det forløpne år, årets regnskap i revidert stand, samt ajourført medlemsfortegnelse. Regnskapsåret løper fra 1. juli til 30. juni. Alle medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er alltid beslutningsdyktig. Ordinære medlemsmøter holdes etter styrets bestemmelse, og medlemmene varsles i god tid. Slike møter kan holdes separat for medlemmene på Østlandet og Vestlandet. Styret utpeker ansvarshavende for de lokale arrangementene, fortrinnsvis innen styret.

§ 10 Kontingent
Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Medlemmer som har oppnådd pensjonsalder og som de siste 5 år har vært medlem av foreningen, skal kun betale 1/2 - halv - kontingent. Æresmedlemmer er fritatt for å betale kontingent.

§ 11 Lovendringer
Forslag til lovendringer som ønskes behandlet på årsmøtet i oktober må være sendt styret senest 1. september. Forslag til lovendringer skal sendes sammen med innkallelsen til generalforsamling. Lovendringer krever minst 2/3 flertall på en generalforsamling. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdyktig for lovendringer, innkaller styret til ekstraordinær generalforsamling etter vanlige regler som i ethvert tilfelle er beslutningsdyktig.

§ 12 Oppløsning
Spørsmål om foreningens oppløsning behandles på samme måte som for lovendring fastsatt i § 11.
Vedtatt på landsmøtet 23. september 2011