Stadgar för FLF

Stadgar För Sveriges Färg & Lacktekniska förening
(antagna den 31 oktober 1960 med ändringar t.o.m den 6 september 2010)

 Stadgar

(antagna den 31 oktober 1960 med ändringar t.o.m den 6 september 2010)

 

§1. Ändamål

Föreningens ändamål är att genom bl.a. möten med föredrag och diskussioner verka för kontakt, samarbete och meningsutbyte mellan tekniker vid svenska färgfabriker, dess leverantörer och förbrukare samt andra personer som har intresse för färgtekniska frågor.
 
§2. Medlemskap

Mom. 1. I föreningen kan inväljas tekniker eller annan av färgtekniska frågor intresserad person som är fast anställd vid a) färgfabrik i Sverige b) fabrik i Sverige som tillverkar råvaror till färgindustrin c) företag i Sverige som handlar med färgindustrins produkter eller råvaror d) annat företag, institut, laboratorium eller undervisningsanstalt i befattning med färgtekniska frågor.

Mom. 2. Ansökan sänds till sekreteraren. Inval förrättas av styrelsen.

Mom. 3. Anses att medlem inte längre bör tillhöra föreningen kan styrelsen besluta om uteslutning med omedelbar verkan.

Mom. 4. Till ständig medlem kan styrelsen utse person som pensionerats från sin tjänst vid något av under mom. 1 a) – d) angivet företag samt är medlem i föreningen sedan minst 10 år samt visat aktivt intresse i föreningen. Sådant förslag ska tas upp i föredragningslistan till årsmöte, och beslut fattas av årsmötet. Ständig medlem betalar ingen medlemsavgift.

§3. Lokalavdelningar

Föreningen är uppdelad i tre lokalavdelningar med säte i Stockholm, Göteborg resp. Malmö. Medlem väljer själv vilken av dessa denne önskar tillhöra. Lokalavdelningens verksamhetsår sammanfaller med föreningens räkenskapsår.

Lokalavdelningen leds av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare och klubbmästare. Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande.

Årsmöte i lokalavdelningen ska hållas senast två veckor före föreningens årsmöte dock tidigast första veckan i maj.

Kallelse till lokalavdelningens årsmöte ska jämte föredragningslista sändas till medlemmarna senast 12 dagar före mötet. Följande ärenden ska förekomma på föredragningslistan:

1. Fråga om det lokala årsmötet är stadgeenligt utlyst.
2. Val av ordförande att leda det lokala årsmötets förhandlingar samt sekreterare för det lokala årsmötet.
3. Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera protokollet.
4. Verksamhetsberättelse för lokalavdelningen.
5. Vartannat år val av ordförande, tillika ordinarie ledamot i föreningens styrelse, vartannat av sekreterare, tillika suppleant för ordföranden i föreningens styrelse, båda växelvis på två år.
6. Val av styrelseledamot, tillika klubbmästare, på två år.
8. Val av två ledamöter i valberedningen, båda på ett år.
9. Övriga frågor.

Den av lokalavdelningen vid årsmötet godkända verksamhetsberättelsen samt årsmötes protokoll överlämnas till föreningens sekreterare senast 10 dagar före föreningens årsmöte.

§4. Styrelse

Mom. 1. Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande och sekreterare, som båda väljs av årsmötet, samt tre ordinarie ledamöter, varav lokalavdelningarna anmäler var sin. Till dessa tre anmäler lokalavdelningarna dessutom personliga suppleanter. Skulle någon av de sålunda anmälda vid årsmötet väljas till ordförande eller sekreterare ersätts denne genom kompletteringsval vid nästa möte i berörd lokalavdelning. Av kallelsen till mötet ska framgå att fyllnadsval till styrelsen ska göras. Ordförande och sekreterare väljs växelvis för två (2) år i taget. Kassaförvaltare väljs på två (2) år, växelvis med ordförande. Övriga styrelseledamöter anmäls på två (2) år i taget. Samtliga som sålunda valts och anmälts tillträder omedelbart efter årsmötet.

Om någon av lokalavdelningens representanter i styrelsen utgår ur lokalavdelningen ersätts denne genom kompletteringsval vid nästa möte i berörd lokalavdelning. Av kallelsen till mötet ska framgå att fyllnadsval till styrelsen ska göras. Om någon av lokalavdelningens representanter i styrelsen utgår ur lokalavdelningen ersätts denne genom kompletteringsval vid nästa möte i berörd lokalavdelning. Av kallelsen till mötet ska framgå att fyllnadsval till styrelsen ska göras.

Mom. 2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Mom. 3. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller, vid förfall för denne, av vice ordföranden.

Mom. 4. Styrelsen har till uppgift att avgöra frågor om medlemskap, förvalta föreningens medel, planlägga föreningens verksamhet samt representera föreningen.

Mom. 5. För att styrelsens beslut ska vara giltigt fordras dels att ordföranden eller vice ordföranden deltar i sammanträdet, dels utom i fall som avses i mom. 6 och 7 att minst tre ledamöter biträder beslutet.

Mom. 6. Fråga om inval av ny medlem kan avgöras endast om minst fyra styrelseledamöter deltar i sammanträdet. Avges därvid minst fyra röster för inval är ansökan bifallen. Avges högst en nekande röst men bara tre jakande ska frågan om inval anstå till styrelsens påföljande sammanträde. Om då avges minst fyra röster för inval är ansökan bifallen. I övriga fall är ansökan avslagen.

Mom. 7. Beslut om uteslutning är giltigt om det biträds av minst fyra styrelseledamöter.

Mom. 8. Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden. Diskussioner angående inval eller uteslutning ska inte protokollföras.

§5. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår räknas från 1 juli till och med 30 juni påföljande år.

§6. Medlemsavgift

Årsavgift fastställs av årsmötet. 3

Årsavgift ska betalas senast 1 december under räkenskapsåret. Medlem som inom en månad efter påminnelse inte betalat avgiften anses ha utträtt ur föreningen. Genom att senast under påföljande räkenskapsår betala resterande avgift får sådan medlem dock återinträda i föreningen utan inval.

§7. Revision

Mom. 1. Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer.

Mom. 2. Styrelsen ska senast 1 augusti varje år överlämna räkenskaper och protokoll samt verksamhetsberättelse för det gångna räkenskapsåret till revisorerna.

Mom. 3. Revisorerna ska senast 1 september överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

§8. Årsmöte

Mom. 1. Årsmöte ska hållas varje år mellan 15 september och 31 oktober. Kallelse till årsmöte ska jämte föredragningslista sändas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. Årsmötet växlar mellan de tre lokalavdelningarna för att ge en geografisk spridning enligt ett rullande schema. Lokalavdelningen ansvarar för program i samband med årsmötet.
 
Mom. 2. Om medlem senast 15 augusti till ordföranden lämnar förslag i fråga som hör till föreningens verksamhetsområde och begär att det ska tas upp på årsmöte, ska styrelsen ta upp det i föredragningslistan till nästföljande årsmöte. Styrelsen ska dessutom avge eget yttrande i frågan. Sådant förslag kan dock inte avse stadgeändring eller föreningens upplösande.

Mom. 3. Följande ärenden ska förekomma på föredragningslistan:

1. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
2. Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar samt sekreterare för årsmötet.
3. Val av två medlemmar att jämte mötesordföranden justera protokollet.
4. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning.
5. Föredragning av revisorernas berättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för lokalavdelningarnas styrelser amt Sverigeförenings styrelse.
7. Vartannat år val av föreningens ordförande på två år, vartannat av föreningens sekreterare på två år.
8. Anmälan av lokalavdelningarnas val av styrelseledamöter och suppleanter.
9. Val av två revisorer på ett (1) år.
10. Val av tre ledamöter till valberedningen, varav en utses till sammankallande, på ett år.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Förslag från styrelsen.
13. Förslag från medlemmar enligt mom. 2.

§9. Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte ska hållas då styrelsen så beslutar eller då minst tjugofem medlemmar begär detta skriftligt av styrelsen. Kallelse och föredragningslista ska sändas till medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Endast frågor som finns på föredragningslistan får behandlas på extra föreningsmöte. 4

§ 10. Rösträtt

Mom. 1. Vid årsmöte och extra föreningsmöte har varje medlem en röst.

Mom. 2. Rösträtt får utövas med skriftlig fullmakt.

Mom. 3. Beslut på årsmöte och extra föreningsmöte fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal skiljer lotten.

§11. Stadgeändring

Mom. 1. Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller av enskilda medlemmar. I det senare fallet ska förslaget vara undertecknat av minst tio medlemmar och skickas skriftligen i fyra exemplar till ordföranden.

Mom. 2. Förslag från medlemmar, vilket inkommit senast 30 juni, ska behandlas på nästkommande årsmöte och tas upp på föredragningslistan.

Mom. 3. Förslag avsett att behandlas vid nästkommande årsmöte ska senast två månader före detta översändas till var och en av lokalavdelningarna. Lokalavdelningens styrelse avger ett yttrande om förslaget, vilket tillsammans med förslaget självt tas upp på lokalavdelningens årsmöte. Ärendet ska tas upp på föredragningslistan till lokalavdelningens årsmöte.

Mom. 4. Anmäls vid årsmötet, att ändringsförslag godkänts av minst två av lokalavdelningarna, och även årsmötet godkänner det, är ändringen antagen.

Har inte minst två lokalavdelningar godkänt förslaget men årsmötet gör det, är förslaget ändå inte antaget förrän det godkänts av ett nytt årsmöte eller extra föreningsmöte i vars föredragningslista det upptagits.

Godkänner inte årsmötet förslaget har frågan fallit.

§12 Upplösande

Mom. 1. För föreningens upplösande gäller vad §11 stadgar angående ändring av stadgarna.

Mom. 2. Om föreningen upplöses ska dess behållning tillfalla Kungliga Tekniska Högskolan för att av denna användas till främjande av forskning och undervisning inom färgområdet.