top of page

REGULATION

REGELVERK
for Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening, stiftet 30. september 1948
Endret: 5/12-2018

§ 1. NAVN

Foreningens navn er: Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening.

§ 2. FORMÅL

Foreningens formål er å samle teknisk personell innen maling-, lakk- og trykkfargebransjen i Norge for å behandle tekniske spørsmål av felles interesse ved foredrag, diskusjoner og på annen måte.

§ 3. INTERNASJONALT SAMARBEID

Foreningen inngår som medlem av Skandinaviska Lackteknikers Förbund.

§ 4. OPPTAKINGSKRAV

A. Som medlemmer kan tas opp ingeniører, fagteknikere eller personer med tilsvarende
utdannelse samt personer i ledende teknisk stilling og som er ansatt ved norske:
a. maling-, lakk- og trykkfargefabrikker,
b. firmaer som produserer eller forhandler råstoffer og utstyr til slike fabrikker,
c. institutter, læreanstalter og laboratorier som arbeider med bransjens problemer,
d. malerbedrifter eller andre bedrifter som er større forbrukere av maling, lakk og trykkfarger.


B. Dessuten er styret bemyndiget til å oppta personer med tilsvarende stilling i utlandet, og
personer i Norge som er spesielt interessert i bransjens tekniske spørsmål.


C. Æresmedlem kan utnevnes etter enstemmig beslutning av to på hverandre følgende styrer.


Æresmedlemskap kan tildeles:
a. Medlemmer av Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening som har gjort en spesiell innsats for foreningen gjennom tillitsverv i styret gjennom en lengre periode og med belastninger
utover det vanlige eller gjennom presidentverv i Scandinaviska Lackteknikers Förbund.
b. Person, i eller utenfor Norsk Maling- og Lakkteknisk Forening, som har gjort en fremragende innsats for norsk malingsindustri eller for foreningens medlemmers faglige
utvikling.

§ 5. INNMELDING

Medlemmer foreslås til opptakning skriftlig til styret. Såfremt styret enstemmig tiltrer
forslaget, er vedkommende dermed opptatt.

§ 6. UTMELDING

Medlemmer som ønsker å tre ut av foreningen, må sende skriftlig melding til styret innen regnskapsårets utløp. Utmelding kan skje kontinuerlig.

§ 7. UTELUKKING

Styret kan med enstemmig beslutning utelukke medlemmer som tross gjentatte purringer ikke betaler sin kontingent, eller også av andre årsaker. Utelukking kan innankes for nærmest følgende generalforsamling.

§ 8. STYRET

Foreningen ledes av et styre valgt blant foreningens medlemmer i gruppe A (jfr. § 4) med alminnelig flertall på ordinær generalforsamling for to år om gangen. Halve styret skal på
valg av gangen.
Styret består av: Leder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer Styret representerer foreningen utad, ivaretar dens administrasjon og forvalter dens midler. Styrets funksjonstid starter umiddelbart etter landsmøtet med generalforsamling. Styret fungerer som valgkomité.

§ 9. GENERALFORSAMLING OG MØTER

Generalforsamlingen holdes en gang i året - om høsten, fortrinnsvis i oktober måned, etter skriftlig innkalling med 3 - tre - ukers varsel. Ekstraordinær generalforsamling blir avholdt
om styret eller minst halvparten av medlemmene i fra gruppe A (jfr. § 4) ønsker det. Innkalling skal skje skriftlig med minst 3 ukers varsel. På generalforsamlingen legger styret
frem beretning om foreningens virksomhet i det forløpne år, årets regnskap i revidert stand,
samt ajourført medlemsfortegnelse.
Regnskapsåret løper fra 1. juli til 30. juni. Alle medlemmer har stemmerett på generalforsamlingen. Generalforsamlingen er alltid beslutningsdyktig. Ordinære medlemsmøter holdes etter styrets bestemmelse, og medlemmene varsles i god tid. Slike møter kan holdes separat for medlemmene på Østlandet og Vestlandet. Styret utpeker
ansvarshavende for de lokale arrangementene, fortrinnsvis innen styret.

§ 10. KONTINGENT

Medlemmene betaler en årlig kontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Medlemmer som har oppnådd pensjonsalder og som de siste 5 år har vært medlem av foreningen, skal kun
betale 1/2 - halv - kontingent. Æresmedlemmer er fritatt for å betale kontingent.

§ 11. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer som ønskes behandlet på årsmøtet i oktober må være sendt styret senest 4 – fire uker før generalforsamling. Forslag til vedtektsendringer skal sendes sammen med innkallelsen til generalforsamling. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall på en
generalforsamling. Er eneralforsamlingen ikke beslutningsdyktig for vedtektsendringer, innkaller styret til ekstraordinær generalforsamling etter vanlige regler, som i ethvert tilfelle
er beslutningsdyktig.

§ 12. OPPLØSNING

Spørsmål om foreningens oppløsning behandles på samme måte som for vedtektsendring
fastsatt i § 11.

bottom of page