top of page

SÄÄNNÖT

VÄRI-JA LAKKATEKNILLISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

§ 1. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELET

Yhdistyksen nimi on Väri- ja Lakkateknillinen Yhdistys - Färg- och Lacktekniska Föreningen r.y. - ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

§ 2. TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on maali- ja painoväritietouden ylläpitäminen ja kehittäminen jäsentensä keskuudessa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia, juhlia ja retkiä sekä ylläpitää kontakteja ja edistää yhteistyötä ulkomaisten vastaavien alan järjestöjen kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

§ 3.  JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita henkilö, joka on suorittanut yliopiston, teknillisen korkeakoulun, ammattikorkeakoulun tai teknillisen opiston tutkinnon ja joka on a) maali- tai painoväritehtaan b) maaliteollisuuden raaka-aineita tai laitteita valmistavan tai välittävän yrityksen c) tutkimuslaitoksen, laboratorion tai oppilaitoksen palveluksessa ja työskentelee maali- ja painoväriteknisten kysymysten parissa. Yhdistyksen jäseneksi voidaan valita myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua koulutusta, mutta joka teknisen työnsä tai pätevyytensä ansiosta voidaan rinnastaa a) - c):ssä mainittujen kanssa. 

Kirjallinen jäsenanomus toimitetaan yhdistyksen sihteerille varustettuna kahden yhdistyksen hallitukseen kuulumattoman jäsenen puoltolauseella ja nimikirjoituksella. Jäsenen hyväksymisestä ja erottamisesta päättää hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. 

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kyseiset maksut on suoritettava vuosikokousta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Jäseneksi hyväksymisessä ja jäsenen erottamisessa hallituksen päätöksen on oltava yksimielinen. Keskustelua jäsenen hyväksymisestä tai jäsenen erottamisesta ei merkitä pöytäkirjaan.

 

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin kiitettävällä tavalla on toiminut yhdistyksen hyväksi. Päätös kunniajäsenen kutsumisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen hallituksen kokouksessa. Hallituksen päätöksen on oltava yksimielinen. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

§ 4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kolme varsinaista sekä kolme varsinaisten jäsenten henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuosikokousten välistä ajanjaksoa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

§ 5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen varsinaisen jäsenen tai rahastonhoitajan kanssa. Nimenkirjoitusoikeus on myös henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

§ 6. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on heinäkuun ensimmäisestä kesäkuun viimeiseen päivään. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 7. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään 14 päivää ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.

§ 8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä lokakuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

§ 9. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. kokouksen avaus; 

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet;

9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä kuluvalle tilikaudelle;

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§ 10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4:n enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) Policy for:
Väri- ja Lakkateknillinen Yhdistys – Färg och Lacktekniska Föreningen r.y. (VLY)

(Association of Finnish Paint Chemists)

Introduction

The purpose of this GDPR privacy policy is to inform you about how we, Väri- ja Lakkateknillinen Yhdistys – Färg och Lacktekniska Föreningen r.y.  (here after referred to as "VLY"), process your personal data. It applies to the personal information we collect about you in connection with your membership. The VLY works to ensure your privacy. The policy is updated as needed and the latest version is always available on our homepage (SLFpaint.org).

The VLY is responsible, in accordance with the GDPR (EU) 2016/679, for the personal data you have provided to the VLY. All information that you submit is only for use by the VLY.

The VLY collects and saves the personal information you provided when registering your membership with your national VLY association. This information is, for example, full name, postage address and e-mail address. This information is used to sending invoices and information about coming activities, for example the SLF congress, to VLY members.

Data storage

The VLY stores your information for as long as the information is necessary to fulfil the purposes for which the information was collected. The information can also be saved for the time required by applicable law. The VLY has ongoing routines that ensure that we do not store unnecessary information about you. Data is password protected and only accessible for people within the VLY administration.

We store your information for as long as you choose to be a member of the one of the VLY national associations. If you choose to terminate your membership, your personal information will be deleted by the VLY national association at which you were a member, and thereby also for the VLY.

Your rights

The VLY strives to be open about how we process your information. If you want to gain insight into the personal data processing that we do in relation to you, you have the right to request access to your data. If the VLY receives a request for access, we may ask for additional information to ensure that we disclose the information to the right person. You also have the right to request that your personal information be changed or corrected.

If you believe that your personal data is being processed in violation of GDPR, you also have the right to request that your personal data be deleted or restricted. You also have the right to object to our usage and processing of your personal data or to request that the information you have provided to us be transferred to another personal data administrator (so-called data porting).

Your personal data may not be used for marketing purposes if you object to such usage. You also have the right to withdraw your consent at any time. In that case, we will not use your information for purposes based on your consent.

If you believe that the VLY handles your personal data incorrectly, you also have the right to submit your complaint to the Data Inspection authorities in your country. We do not transfer data outside the EU or European Economic Area (EEA).

Contact information

You can contact the VLY Chairman or any Board member of the VLY via the contact information available on the VLY's website www.SLFpaint.org.

 

January 2022

bottom of page